Musikterapi

FMT-metoden är en neuromuskulär metod där musiken används som medel för att skapa kontakt, ge stimulans och aktivitet i syfte att utveckla och höja funktionsnivån hos den enskilde individen. Den genomförs alltid individuellt och går att tillämpa på olika åldrar. Metoden bygger på en samverkan mellan terapeut och adept. Metoden är ickeverbal - det förekommer inga talade instruktioner eller anvisningar - utan "samtalet" sker enbart med musiken som medel.

Med utgångspunkt i adeptens aktuella funktionsnivå lockar terapeuten, med musikens hjälp, adepten till nya rörelsemönster. Rörelserna organiseras av adepten själv under det musikterapeutiska arbetet, vilket leder till en allt bättre och mer välfungerande kroppskontroll och  en bättre perception och andning.


Inga krav – Inget misslyckande, vilket skapar förutsättning att utveckla självkänsla hos adepten.

   FMT-metoden

  • Lär inte ut
  • Söker efter grundorsaken till problemen
  • Bearbetar och strukturerar hjärnans aktivitet
  •  Står för en helhetssyn på människan det vill säga samverkan mellan  motorik, perception,kognition,emotion, samt kroppskontroll, andning och koncentrationsförmåga.
  •  skapar förutsättningar  till att utveckla färdigheter
Lasse Hjelm Lasse Hjelm
BAKGRUND
Lasse Hjelm (f.1924) startade 1987 Musikterapiinstitutet (MTI) i Uppsala. Samma år startades också den första utbildningen till musikterapeut. 1988 påbörjades även utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Metoden utvecklades av Lasse Hjelm under 15 års arbete för barn med handikapp på Folke Bernadottehemmet i Uppsala.

Från början arbetade Lasse Hjelm i gruppverksamhet med sång, musik och instrument. Han upptäckte då möjligheter för barnen att utvecklas utan att han talade eller instruerade. Han utgick från varje individs egen förutsättning, nivå och initiativförmåga och utifrån detta arbete utformades metoden. Syftet var att finna ett arbetssätt som inte innebar att spela för människor utan att spela med.

Den praktiska utvecklingen av metoden har undan för undan förändrats och förankrats i förhållande till utvecklingsteorier. Lasse Hjelm har inspirerats av olika teoretiker under sitt arbete med att utveckla metoden.

Hjelm hämtade många av sina tankar från  den schweiziske utvecklingspsykologen
Jean Piagets utvecklingsteorier.
Vidare från sjukgymnasten och läraren Britta Holle, psykologen Gunnar Kylén och Jean Ayres, forskare och fil. dr. i psykologi.
.